Følg med, oppdateringer kommer snart!
//
Stay tuned, updates coming soon!

Oslo bys kultur- og kunstnerprisutdeling i 1990/ Oslo City’s Culture and Artist Award Ceremony in 1990
Oslo bys kultur- og kunstnerprisutdeling i 1990/ Oslo City’s Culture and Artist Award Ceremony in 1990

Et hus i bevegelse!

FAGLIG KULTURELL VIRKSOMHET

Afrikansk kulturinstitutt, CAK, er et miniatyr-Afrika i Oslo, og det har i 40 år vært et fargerikt innslag i det norske kulturelle landskapet.

Organisasjonen er politisk nøytral og har som oppgave å formidle kunnskap, synliggjøre de afrikanske bidragene til verdens kulturarv og skape engasjement i de mangfoldige afrikanske kulturformene.

CAKs faglige virksomhet er basert på ekspertise fra afrikanske land eller afrikanske miljø i andre land og omfatter pedagoger, kunstnere, dansere, foredragsholdere m.v. Utvelgelsen skjer i samarbeid med de ulike landenes kulturinstitusjoner eller internasjonale afrikansk pregete nettverk som sikrer kvaliteten av innsatsen.

CAK har samarbeidet med Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO under gjennomføringen av «The Slave-Route Project» og nå med UNESCO sentralt i forbindelse med FNs Internasjonale tiår for mennesker av afrikansk opprinnelse (2015 – 2024). CAK samarbeider også med flere andre internasjonale kulturaktører.

Antall daglige henvendelser til CAK fra barnehager og skoler samt andre institusjoner, organisasjoner og privatpersoner rundt om i landet har økt kraftig de siste årene. Det dreier seg i stor grad om forespørsler vedrørende informasjon om Afrika og afrikansk kunst, litteratur, musikk osv. og materiell i form av bøker, audio-visuelle framstillinger og andre hjelpemidler. Interessen er inspirerende, men henvendelsene representerer også en meget stor utfordring for CAK når det gjelder å tilfredsstille etterspørselen.

A house in motion!

PROFESSIONAL CULTURAL ACTIVITIES

The African Cultural Institute, CAK, is a miniature Africa in Oslo, and for 40 years it has been a colorful feature of the Norwegian cultural landscape. The organization is politically neutral and has the task of communicating knowledge, highlighting the African contributions to the world’s cultural heritage and creating engagement in the diverse African cultural forms. CAK’s professional activities are based on expertise from African countries or African environments in other countries and include educators, artists, dancers, lecturers etc. The selection takes place in collaboration with the various countries’ cultural institutions or international African embossed networks that ensure the quality of the efforts.

CAK has collaborated with the Norwegian National Commission for UNESCO during the implementation of «The Slave-Route Project» and now with UNESCO Headquaters in Paris, in the framework of the UN’s International Decade for People of African Origin (2015 – 2024). CAK also cooperates with several other international cultural actors.

The number of daily enquiries to CAK from kindergartens, schools, other institutions, organizations and private persons around the country is constantly increasing. Mainly it is a matter of the need for general information about Africa and African art, music etc. in the form of books and audio-visual aids etc. This is an inspiring task, but satisfying such a demand also constitutes a formidable challenge for CAK.

Mottatte priser

 • Fritt Ord Honnørpris

  I 1988 mottok CAK Fritt–Ord HONNØR PRIS for sitt arbeid for å spre afrikansk kultur.

  In 1988 CAK obtained the Fritt–Ord’s Honour Prize for its work towards the dissemination of African culture in Norway.

 • Oslo Kommunes Kunstnerpris

  For sin kulturelle innsats mottok CAKs grunnlegger Barth Niava OSLO KOMMUNES KUNSTNERPRIS i 1990.

  For its cultural contribution CAKs founder Barth Niava received Oslo Kommune’s Kunstnerpris in 1990.

 • Blånisseprisen

  NRK ga i 2001 BLÅNISSEPRISEN til CAK for sitt arbeid med å formidle afrikansk kultur til norske barn gjennom 35 år.

  NRK gave the BLÅNISSEPRISEN to CAK in 2001 for its work in promoting African culture for children throughout 35 years.

 • Barnetimens Hederspris

  Barnetimens Hederpris fra NRK i 2004 til Barth Niava!

  NRK’s Barnetimens Hederpris was awarded in 2004 to Barth Niava.