Kommende utgivelse/ Upcoming release:

Det Internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse: 4 år igjen for å handle!
UNESCO og FNs Høykommissær for menneskerettigheter publisert i 2015 en kalender som en måte å følge opp og markere det internasjonale tiåret ved å minne om begivenheter, fakta, tall og nøkkeldata i en historie som fremfor alt er en universell higen etter frihet og respekt.

Kalenderen ble da bare utgitt på fransk, engelsk, spansk og portugisisk. CAK har på oppfordring fra av UNESCOs historie og kulturseksjon, bedt om å skaffe til veie midler til publisering av en norsk utgave som nå har blitt et faktum.

Det internasjonale tiåret er langt fra bare rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse. Det retter seg mot alle som erkjenner at deres tradisjoner og liv utgjør en del av verdens kulturelle arv og bidraget disse menneskene har gitt det moderne samfunnet.

Til tross for at den norske kalenderen først kommer 6 år etter proklamasjonen av tiåret, har vi fortsatt 4 år til å sette i verk aktiviteter for å følge opp.

Merk! Så kalenderdagene fra 2015 til 2020 er fjernet, denne perioden i kalenderen vil bare omfatte fakta, tall, illustrasjoner av nøkkeldata. Kalenderdagene i kalenderen tas i betraktning fra 2021.
For bestilling av UNESCOs tiårs kalender, kontakt: CAK – Afrikansk Kulturinstitutt Pilestredet 75C 0354 Oslo Telefon: 97710596 – E-post afrikult@online.no
//

The International Decade of People of African Origin: 4 Years Left to Act!

In 2015, UNESCO and the UN High Commissioner for Human Rights published an agenda as a way to follow up and mark the international decade by recalling events, facts, figures and key data in a history that is above all a universal longing for freedom and respect.The calendar was originally published only in French, English, Spanish and Portuguese.
At the request of UNESCO’s history and culture section, CAK has been asked to provide funding for the publication of a Norwegian version which has now become a fact.
The international decade is far from addressing only people of African descent. It is aimed at anyone to recognize that these traditions and way of life are part of the world’s cultural heritage as the contribution of people of African descent to modern society.

Despite the fact that the Norwegian Agenda only comes 6 years after the proclamation of the decade, we still have 4 years to implement activities to follow up.
NB! So the calendar days from 2015 to 2020 have been removed, this period in the Agenda will only include facts, figures, illustrations of key data. The calendar days in the Agenda are taken into account from 2021.

To order UNESCO’s ten-year Agenda, contact: CAK – African Cultural Institute Pilestredet 75C 0354 Oslo Phone: 97710596 – E-mail afrikult@online.no